Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

6429 2ab5
Reposted frompsychoo psychoo viabiianca biianca
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viaadurowe adurowe
6171 90d9
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viairmelin irmelin
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viairmelin irmelin
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viadoubleespresso doubleespresso
3649 2aa3 500
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viairmelin irmelin
6942 a7f3 500

super–gifs:

THIS MAKES ME SO HAPPY

Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viairmelin irmelin
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie viawielorybek wielorybek
9832 c700
Reposted fromtgs tgs viawielorybek wielorybek
1518 95bd
Reposted fromagridoce agridoce viapoppyseed poppyseed
5431 9eac 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viapoppyseed poppyseed
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viapoppyseed poppyseed
Reposted fromuhuh uhuh viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl