Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

3157 c836
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?
To nie był dzień, to była noc.
Reposted fromskrzacik skrzacik viairmelin irmelin
8716 9101 500
Reposted fromtayfun tayfun viairmelin irmelin
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
7344 1301
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viairmelin irmelin

July 02 2017

Reposted frombeinthe beinthe viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury viairmelin irmelin
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
8936 eaf4 500
Reposted fromhighhopes highhopes viairmelin irmelin
6159 f37f 500
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin
8685 6c65
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
0337 f5c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin
Reposted frommyrla myrla viairmelin irmelin
0153 4bd8
3649 2aa3 500
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl